Woman at Her Toilette - 1876-1877 - Norton Simon Museum (USA)

Woman at Her Toilette - 1876-1877 - Norton Simon Museum (USA)