1850-51 - Apollo Slays Python

1850-51 - Apollo Slays Python