1837-38 - Fanatics of Tangier

1837-38 - Fanatics of Tangier