1850 - Apollo Slays Python

1850 - Apollo Slays Python