1850-51 - Apollo Slays Python (detail)

1850-51 - Apollo Slays Python (detail)