Portrait of Jakob Meyer zum Hasen, Mayor of Basel. 1526-30

Portrait of Jakob Meyer zum Hasen, Mayor of Basel. 1526-30