The Apostle Simon, The Apostle James the Great, The Apostle Philip, The Apostle James the Less. 1518

The Apostle Simon, The Apostle James the Great, The Apostle Philip, The Apostle James the Less. 1518