The Apostle James the Less, he Apostle James the Great, The Apostle John

The Apostle James the Less, he Apostle James the Great, The Apostle John