Moses on Mount Sinai. 1538

Moses on Mount Sinai. 1538