Прием Посла во Дворце Дожа (1730)

Прием Посла во Дворце Дожа (1730)