Standing Woman in Kimono (Dame im Kimono), 1917

Standing Woman in Kimono (Dame im Kimono), 1917