Утопленница. 1867 Х., м. 68х106 ГТГ

Утопленница. 1867 Х., м. 68х106 ГТГ