Портрет А.Н.Майкова. 1872 Х., м. 103,5х80,8 ГТГ

Портрет А.Н.Майкова. 1872 Х., м. 103,5х80,8 ГТГ