Казак. 1873 Х., м. 57,5х30 ГТГ

Казак. 1873 Х., м. 57,5х30 ГТГ