Утопленница. 1867 Х., м. 23,7х37,5 ГТГ

Утопленница. 1867 Х., м. 23,7х37,5 ГТГ