Portrait of V.S. Eliseyeva (1906, Hermitage, St. Petersburg, Russia_01)

Portrait of V.S. Eliseyeva (1906, Hermitage, St. Petersburg, Russia_01)