The Prodigal Son (Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen)

The Prodigal Son  (Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen)