Весна. Грачи прилетели. 1872

Весна. Грачи прилетели. 1872