Athens, the Acropolis, 1832

Athens, the Acropolis, 1832