Athens, the Acropolis, 1830

Athens, the Acropolis, 1830